Сьогодні
2.06.2023


22:20

У 5–11 класах
навчальний
день
закінчено
У 1-х класах
навчальний
день
закінчено
У 2-4 класах
навчальний
день
закінчено
Розклад дзвінків
у 5–11 класах:


1-й урок: 08:30 – 09:15

2-й урок: 09:25 – 10:10

3-й урок: 10:25 – 11:10

4-й урок: 11:25 – 12:10

5-й урок: 12:30 – 13:15

6-й урок: 13:25 – 14:10

7-й урок: 14:15 – 15:00

8-й урок: 15:05 – 15:50

Зміст статті

 

4. Управління навчальним закладом

4.1. Управління навчальним закладом здійснюється його засновником.

Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів освіти у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

Директор навчального закладу призначається на посаду та звільняється з посади Головним управлінням освіти і науки виконавчого органу Київської міської державної адміністрації за поданням районного управління освіти та погодженням з Подільською районною у м. Києві державною адміністрацією. Директор має заступників відповідно до штатного розкладу. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється управлінням освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації за поданням директора навчального закладу.

4.2. Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу є загальні збори (конференція) колективу, що скликаються не рідше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

— працівників навчального закладу — зборами трудового колективу;

— учнів навчального закладу другого — третього ступеня — класними зборами;

— батьків, представників громадськості — класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. В разі вибуття учнів із навчального закладу, здійснюється дообрання делегатів.

Термін їх повноважень становить 3 роки.

Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори (конференцію) мають голова ради навчального закладу, учасники зборів (делегати конференції), якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, або особа, яка його замінює.

Загальні збори (конференція):

— обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

— заслуховують звіт директора і голови ради навчального закладу;

— розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу;

— затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;

— приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

4.3. У період між загальними зборами (конференцією) діє рада навчального закладу.

4.3.1. Метою діяльності ради є:

— сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

— об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

— формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;

— розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

— підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.3.2. Основними завданнями ради є:

— підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

— визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

— формування навичок здорового способу життя;

— створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;

— сприяння духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття ними соціального досвіду;

— підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

— сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців);

— підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

— ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

— стимулювання морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

— зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів (вихованців) та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.3.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів II–III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) загальноосвітнього навчального закладу.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією).

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.3.4. Рада навчального закладу діє на засадах:

— пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

— дотримання вимог законодавства України;

— колегіальності ухвалення рішень;

— добровільності і рівноправності членства;

— гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією). Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, власника (засновника), а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та статуту навчального закладу, доводяться в 7‑денний термін до відома педагогічного колективу, учнів (вихованців), батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

4.3.5. Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.3.6. Рада навчального закладу:

— виконання рішень загальних зборів (конференцій);

— вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

— спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;

— разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням статуту навчального закладу;

— затверджує режим роботи навчального закладу;

— сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

— приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» та нагородження учнів похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» та похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;

— разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів (вихованців), а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

— погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

— заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

— бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

— виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями (вихованцями);

— виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

— вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

— ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

— сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями (вихованцями);

— розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням (вихованцям);

— розглядає питання родинного виховання;

— бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово- побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

— сприяє педагогічній освіті батьків;

— сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

— розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями (вихованцями);

— організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів (вихованців);

— розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

— вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

— може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

4.4. При навчальному закладі за рішенням загальних зборів (конференції) може створюватися і діяти піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об’єднання, комісії, асоціації тощо, положення про які розробляє та затверджує Міністерство освіти та науки. Члени піклувальної ради навчального закладу обираються на загальних зборах. Склад піклувальної ради формується з представників органів виконавчої влади підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян. Піклувальна рада вживає заходів щодо зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу, поліпшення умов для організації навчально-виховного процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників тощо.

4.5. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.5.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

— сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;

— співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів (вихованців) у навчальному закладі;

— зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;

— організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців), педагогічних працівників;

— вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов’язкового навчання;

— запобігання дитячій бездоглядності;

— сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу;

— стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів (вихованців);

— всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів (вихованців) та навчальним закладом.

— інші завдання, що не суперечать чинному законодавству України та цьому статуту.

4.5.2. Піклувальна рада формується у складі 7 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах (конференції) навчального закладу шляхом голосування простою більшістю голосів. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника загальноосвітнього навчального закладу.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах (конференції) на його місце обирається інша особа.

— Піклувальна рада діє на засадах:

— пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

— дотримання вимог законодавства України;

— самоврядування;

— колегіальності ухвалення рішень;

— добровільності і рівноправності членства;

— гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7‑денний термін доводяться до відома колективу загальноосвітнього навчального закладу, батьків, громадськості. їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.5.3. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

— скликає і координує роботу піклувальної ради;

— готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

— визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

— представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

4.5.4. Піклувальна рада має право:

— вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника загальноосвітнього навчального закладу, загальних зборів (конференції) пропозиції щодо зміцнення матеріально- технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;

— залучати додаткові джерела фінансування навчального закладу;

— вживати заходів до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази навчального закладу;

— стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів (вихованців);

— брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

— створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

4.6. Директор навчального закладу:

— здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів і створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

— організовує навчально-виховний процес;

— забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, навчальних досягнень учнів;

— відповідає за реалізацію Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість та ефективність роботи педагогічного колективу;

— створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

— забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

— розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

— підтримує ініціативи щодо удосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків дослідно-експериментальної роботи педагогів;

— дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій у навчально-виховному процесі, керівництві учнівськими об’єднаннями за інтересами; забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства,

— вживає заходів до запобігання вживання учнями алкоголю, наркотиків;

— контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

— видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження й контролює їхнє виконання;

— щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу;

— має право вести переговори та укладати колективний договір з трудовим колективом від імені власника або уповноваженого ним органу;

— за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові обов’язки працівників навчального закладу;

— призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

— забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

— створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

— здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

— контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

— несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами (конференцією), місцевими органами державної влади тощо.

Директор навчального закладу є головою педагогічної ради — постійно діючого колегіального органу управління навчального закладу.

4.7. У навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган — педагогічна рада.

Робота педагогічної ради планується в довільній формі і проводиться відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їхньою доцільністю, але не може бути менше чотирьох на календарний рік.

Члени педагогічної ради мають вносити на її розгляд актуальні питання навчально- виховного процесу.

4.8. Педагогічна рада розглядає питання:

удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи навчального закладу;

переведення учнів до наступних класів та їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки та передового педагогічного досвіду;

морального та матеріального заохочення учнів та працівників навчального закладу;

притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів за невиконання ними своїх обов’язків.

4.9. У навчальному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

4.10. Учнівські збори навчального закладу (класу) колективний орган учнівського самоврядування. Основною структурною ланкою навчального закладу є клас — колектив учнів, що формується з метою виконання завдань навчального закладу на основі їхніх вікових або психофізичних особливостей рівня розвитку.

Учнівські збори навчального закладу (класу):

— обирають органи учнівського самоврядування навчального закладу, класу;

— висувають своїх представників для роботи в органах громадського самоврядування;

— обговорюють питання організації навчання, діяльності і дозвілля учнівського колективу.

4.11. Батьківські збори навчального закладу (класу) колективний орган батьківського самоврядування.

Батьківські збори навчального закладу (класу):

— обирають в органи батьківського самоврядування;

— обирають своїх представників для участі у роботі громадського самоврядування навчального закладу;

— залучають батьків для участі в роботі громадського самоврядування навчального закладу;

— вносять на розгляд педагогічної ради, директора та його заступників пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу в класі та навчальному закладі;

— запрошують педагога, вихователя, представників державних органів управління, адміністрацію навчального закладу для обговорення стану і перспектив роботи класу й навчального закладу, а також роз’яснення з окремих питань, що турбують батьків.

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов

Оплата доменних імен та хостингу
забезпечується Благодійною організацією
«Фонд “Освіта ІІІ тисячоліття”»